Informace o zpracování osobních údajů

Správce a subjekt údajů, zdroj osobních údajů

Obchodní společnost MALÉ HOTELY MIKULOV s.r.o., IČ: 25587161, se sídlem Česká 156/2, 692 01 MIKULOV (dále jako MALÉ HOTELY MIKULOV ) v souvislosti s poskytovanými službami zpracovává osobní údaje zákazníků a zájemců o poskytnutí služeb (dále společně označování jako „zákazníci“). 

MALÉ HOTELY MIKULOV tímto poskytuje informace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jen jako „nařízení“), jakož i v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“).

MALÉ HOTELY MIKULOV je ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů správcem osobních údajů zákazníka a zákazník je subjektem údajů. MALÉ HOTELY MIKULOV zpracovává osobní údaje zákazníků získané převážně od zákazníků. V případě potřeby zpracovává MALÉ HOTELY MIKULOV rovněž osobní údaje zákazníků získané z veřejně dostupných zdrojů (Administrativní registr ekonomických subjektů, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík aj.). 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

MALÉ HOTELY MIKULOV zpracovává následující kategorie osobních údajů:

  • Identifikační a kontaktní údaje zákazníka, zejména pak jméno, příjmení, rodné číslo, identifikační číslo, adresu bydliště, číslo účtu, email a telefonický kontakt. 
  • Fotografické záznamy, audiovizuální záznamy, prvky vypovídající o kulturní, společenské a ekonomické identitě zákazníka, a to vždy s ohledem na obsah a rozsah služeb poskytovaných zákazníkovi.
  • Údaje o veškerých službách poskytovaných zákazníkovi, údaje z telefonické komunikace, emailové komunikace, chatu a sms. 
  • Údaje o transakcích mezi MALÉ HOTELY MIKULOV a zákazníkem, údaje o bankovním spojení zákazníka. 

Účely a právní důvod zpracování údajů

MALÉ HOTELY MIKULOV osobní údaje zákazníka zpracovává k následujícím účelům a z následujících důvodů:

  • Zpracování je nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi MALÉ HOTELY MIKULOV a zákazníkem,  jakož i k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka. 
  • Zpracování je nezbytné pro účely splnění právních povinností, které se na MALÉ HOTELY MIKULOV vztahují. MALÉ HOTELY MIKULOV má zejména povinnosti prevenční a povinnosti obezřetnosti při uzavření smlouvy, jakož i povinnosti vůči orgánům státní správy uložené právními předpisy.
  • Zpracování je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů MALÉ HOTELY MIKULOV. Oprávněným zájmem MALÉ HOTELY MIKULOV  může být uplatnění práv ze smlouvy uzavřené mezi MALÉ HOTELY MIKULOV a zákazníkem. Oprávněným zájmem MALÉ HOTELY MIKULOV může být taktéž obchodní či jiné sdělení zákazníkovi v souvislosti s poskytovanou službou.

Právní důvod poskytnutí osobních údajů, důsledky jejich neposkytnutí 

Poskytování výše uvedených osobních údajů zákazníkem a jejich zpracování ze strany MALÉ HOTELY MIKULOV je zákonným požadavkem a zákazník je povinen tyto údaje poskytnout.   Ke zpracování výše uvedených osobních údajů k uvedeným účelům není třeba udělení souhlasu ze strany zákazníka. V případě, že by zákazník neposkytl osobní údaje před uzavřením smlouvy či v době jejího trvání, nebyla by možná jednoznačná identifikace zákazníka pro účely splnění práv a povinností MALÉ HOTELY MIKULOV před uzavřením smlouvy, pro účely uzavření a plnění smlouvy mezi MALÉ HOTELY MIKULOV a zákazníkem, jakož ani pro účely řádného výkonu práv a povinností plynoucích z této smlouvy a z právních předpisů. Osobní údaje spočívající ve fotografickém vyobrazení, audiovizuálních záznamech, jakož i údajích vypovídajících o kulturních, ekonomických a společenských poměrech zákazníka je zákazník povinen poskytnout v případě, že tyto údaje mají být zpracovány dle požadavku zákazníka obsahem služby poskytované ze strany MALÉ HOTELY MIKULOV zákazníkovi. Neposkytnutí těchto údajů by znemožnilo poskytnutí služby v požadovaném obsahu a rozsahu. 

Zákazník je oprávněn před zasláním prvního e-mailového obchodního sdělení požádat MALÉ HOTELY MIKULOV, aby zákazníkovi nebyla obchodní sdělení zasílána a vyjádřit tím nesouhlas s jejich zasíláním, a to prostřednictvím emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Po obdržení e-mailu obsahujícího obchodní sdělení je zákazník oprávněn vyjádřit nesouhlas s jejich dalším zasíláním prostřednictvím tohoto emailu. 

Příjemci osobních údajů

MALÉ HOTELY MIKULOV poskytuje osobní údaje zákazníka příjemcům a třetím stranám, kterými jsou orgány veřejné moci, fyzické či právnické osoby (zejm. osoby poskytující  zaměstnavateli účetní služby a osoby poskytující zaměstnavateli datová úložiště), agentura nebo jiný subjekt. MALÉ HOTELY MIKULOV takto poskytuje údaje bez souhlasu zákazníka pouze v souvislosti s výše vymezenými účely zpracování osobních údajů a z výše uvedených důvodů zpracování. Jakékoli poskytování osobních údajů zákazníka jakýmkoli dalším příjemcům z jiných než výše uvedených důvodů je možné pouze na základě souhlasu uděleného zákazníkem MALÉ HOTELY MIKULOV. V případě úmyslu předat osobní údaje dalším příjemcům k jiným než uvedeným účelům a z jiných než uvedených důvodů MALÉ HOTELY MIKULOV osobní údaje takto předá pouze v případě, že k tomu zákazník předem udělí výslovný souhlas. 

Práva zákazníka 

Zákazník je oprávněn požadovat od MALÉ HOTELY MIKULOV přístup k osobním údajům týkajícím se zákazníka, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, nebude-li tím ohrožen nebo znemožněn výkon práv a povinností plynoucích ze smlouvy uzavřené mezi MALÉ HOTELY MIKULOV a zákazníkem, jakož i z právních předpisů.

Zákazník je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje zákazníka budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu mezi MALÉ HOTELY MIKULOV a zákazníkem a po skončení smluvního vztahu po dobu trvání oprávněných zájmů MALÉ HOTELY MIKULOV. V dalších případech budou osobní údaje uchovány pak po dobu trvání lhůt pro archivaci daných zvláštními právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví. 

Totožnost a kontaktní údaje správce se shodují s údaji o správci výše uvedenými. 

MH Mikulov

Fakturační adresa

  • Malé hotely Mikulov s.r.o.
  • Husova 313/36, 692 01 Mikulov
  • IČ: 25587161, DIČ: CZ25587161